BIBLIOGRAFIE

 • "De begrippen gemeentelijk en provinciaal belang",
  RW 1961-62, 1321-1338.

 • "De geldigheid van de huwelijksclausule bij de aanwerving van het personeel der gemeenten en gemeentelijke instellingen",
  De Gem. 1964, 511-519.

 • Commentaar op de gemeentekieswet met aantekeningen uit de rechtspraak van de Raad van State (samen met J. PUTZEYS), Heule, UGA, 1964,127p.

 • "Memorandum over de bescherming van het telefoongeheim naar Belgisch recht",
  RW 1966-67, 1785-1787.

 • "Beschouwingen bij de wetsvoorstellen tot instelling van een Ombudsman in België", 
  RW  1967-68, 1475-1480.

 • De overheidsaansprakelijkheid bij verplichte vaccinatie: Een rechtsvergelijkende studie, Centre interuniversitaire de droit public.
  Travaux et études, 8, 1968.

 • De begrippen gemeentelijk, provinciaal en algemeen belang.
  UGA, 1969, 133p.

 • "Vijftig jaren later. De evolutie van de overheidsaansprakelijkheid in België en in het communautair recht",
  RW 1970-71, 825-834.

 • "Product Liability in Belgium"
  Product Liability in Europe, Londen, Kluwer-Harrap, 1975, 29-37.

 • "Branches and Subsidiaries. Belgian contribution"
  Branches and Subsidiaries in the European Common Market, Londen, Kluwer-Harrap, 1976, 65-93.

 • Gewestplannen en andere plannen van aanleg
  Sint-Agatha-Rode, Uitgeverij Cantal, 1977, 189p.

 • Algemene modellenverzameling voor de praktijk van de gerechtsdeurwaarder
  (E. KRINGS, G. BAERT, A. BRACKEVA, A. DE BOUGNE, M. DENYS 5eds.) onder redactie van R. SOETAERT), E. Strory-Scientia, 1980- (losbl).

 • "Het verval van de bouwvergunning"
  (i.s.m. D. LINDEMANS), T. Aann. 1980, 247.

 • "De la quasi-expropriation ou de l’indemnisation des interdictions de bâtir",
  JT 1983, 405.

 • "Planschadevergoeding. Tien jaar rechtspraak – september 1975 – juni 1985",
  T. Aann. 1985,201.

 • "Rechtsbescherming bij lokale belastingen"
  Lokale belastingen in de praktijk (J. GHYSELS, ed.), Brugge, die Keure, 1990, 69-76.

 • Welke zijn mijn rechten bij de onteigening voor de T.G.V.
  Brussel, Otto Mayer-stichting, 1990, 118p.

 • De milieuvergunning in het Vlaams Gewest: commentaar bij het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het uitvoeringsbesluit van 6 februari 1991 (Vlarem)
  (i.s.m. P. FLAMEY, B. SCHÖFER) Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, 253p.

 • Stedebouw: een panoramische voorstelling van de stedebouwreglementering (Panoramacodex)
  (i.s.m. P. FLAMEY en J. GHYSELS) Brugge, Vanden Broele, 1992, 326p.

 • Quels seront mes droits lors de l’expropriation pour le T.G.V.
  Zingem, VITA, 1992, 144p.

 • "Problèmes posés par l’arrivée du T.G.V. à Bruxelles" in l’Urbanisme à Bruxelles, Rapports présentés à la journée d’études organisée le 4 décembre 1992 par la Conférence du Jeune barreau de Bruxelles, Conf. Jeune Barreau
  Brussel, 2002, 181.

 • Stopzetting van onwettig uitbestede openbare werken
  (samen met P. FLAMEY) Oostkamp, Grafikon, 1993, 96p.

 • Jaarboek voor ruimtelijke ordening en administratief-economisch recht
  (samen met P. FLAMEY, B. SCHÖFER en E. EMPEREUR) 1993, twee delen.

 • Jaarboek voor ruimtelijke ordening en administratief-economisch recht
  (samen met B. SCHÖFER, T. DE WAELRE, P. JONGBLOET, J. DE LANOY, V. D’UDEKEM, T. DEWANDRE, J. DE CLERCQ en K. DEWEVER) 1994, twee delen.

 • Handbuch des Belgischen Zivil-, Verwaltungs- und Verfassungsprozesrechts
  Gent, Mys & Breesch
  1994, 209p.

 • "De VLAREM-wetgeving, zoals gewikt en gewogen door de Raad van State" (samen met T. DE WAELE),
  Rec. Arr. RvS 1994, 124.

 • "Les mines, minières et carrières en Belgique vues sous l’angle du droit de propriété", M. Denys, J. de Lannoy en J. De Clercq
  1995, 63 blz.

 • Onteigening en planschade. Beginselen, procedure, planschaderegeling
  Antwerpen, Kluwer, 1995, 379p.

 • Toetsing van onteigeningsbesluiten. Raad van State en burgerlijke rechter
  R.Cass. 1996, 169-173.

 • Recente problemen bij onteigening
  Brugge, 1996.

 • "Actuele problemen van het onteigeningsrecht" in X, De onteigening ten algemene nutte, Referatenbundel Jura Falconis, 7 februari 1996 (JURA FALCONIS, ed.)
  Leuven; Jura Falconis Libri, 1997, 65-125.

 • Schade en schadeloosstelling in het auteursrecht (samen met B. DE VUYST)
  AJT 1997-98, 212-213

 • "Rechten en middelen van de onteigende" in X, Onteigeningen, Reeks "Vademecum –Expertise en architectuur"
  Brugge, die Keure, 1997
  nr. 2, 49-75.

 • "A la recherche d’un équilibre entre le droit de propriété et environnement dans l’Union Européenne" in Droits de propriété et environnement (M. FALQUE en M. MASSAT, eds.)
  Dalloz, 1997, 94-99.

 • "L’indemnisation des moins-values d’urbanisme : un parcours de combattant"
  (samen met J. DE LANNOY), JLMB, 1998, 1377-1382.

 • "De onteigening van het gehuurde goed",
  Huur 1998-99, 157-175.

 • "De dwangsom in de stedebouw" in X, De dwangsom (JURA FALCONIS, ed.)
  Leuven, Jura Falconis Libri, 1999, 169-180.

 • Uw rechten bij onteigening
  Gent, Mys & Breesch, 1999, 109p.

 • Le droit minier Belge
  Douai, 1999.

 • "Recente ontwikkelingen van verkavelingsvergunningen. Over verkavelingen en andere acute stedebouwkundige problemen"
  Recht in beweging Verslagboek 7de VRG-Alumnidag Leuven 10 maart 2000, Leuven, KU Leuven, 2000, 55-73.

 • "Waarom is zo moeilijk te onteigenen voor fietspaden? Pleidooi voor een decreet op de aanleg van groenwegen voorbehouden aan niet-gemotoriseerd verkeer"
  AJT 2000-01, 269-279.

 • "Onteigeningsvergoeding voor publiekrechtelijke zones non aedificandi"
  Onteigeningen 2000 (Koninklijke Beroepsvereniging van Limburgse Landmeters, ed.), Antwerpen, Intersentia, 2000, 203-236.

 • "Onteigeningsvergoeding voor het overblijvende gedeelte wegens toekomstige hinder veroorzaakt op het onteigende gedeelte"
  Onteigeningen 2000 ((Koninklijke Beroepsvereniging van Limburgse Landmeters, ed.), Antwerpen, Intersentia, 2000, 237-251.

 • "Wat moet een deskundigenverslag over onteigeningsvergoedingen bevatten"
  Onteigeningen 2000 ((Koninklijke Beroepsvereniging van Limburgse Landmeters, ed.), Antwerpen, Intersentia, 2000, 253-259.

 • "Onteigening en planschade, deel II"
  Antwerpen 2001, p. 487.

 • "Onteigening en planschade"
  Onteigeningsvergoedingen, Mechelen, Kluwer, 2002, 379p.

 • "Uw rechten bij onteigening"
  Brugge, Vanden Broele, 2004, 89p.

 • "Stedenbouwkundig conformiteitsattest in Waals Gewest (Art. 85, CWA-TUP). Van informatieplicht over declaratieplicht naar certificatieplicht"
  Nieuwsbrief Notariaat bij Not. Fisc. M. 2004, nr.6, 4-6.

 • "Onteigening" in X, Het onroerend goed in de praktijk"
  Mechelen, Kluwer, losbl. 13 dln. Ook opgenomen in X, Koop en verkoop van onroerende goederen, Mechelen, Kluwer, 6dln.

 • "Problemen en schadeposten bij gehele of gedeeltelijke herlokalisatie van ondernemingen door onteigening"
  Bedrijfsschade bij onteigeningen (I. COOREMAN, J. GHYSELS en R. PALMANS, eds.), reeks CROW, Antwerpen, Intersentia, 2011.

 • "Expropriation et aides d’état: la revente des biens expropriés"
  Hoeilaart, M. DENYS, 2011, 128p.

 • "De vergoeding van fiscale onteigeningsschade bij meerwaarde op onroerende goederen"
  (noot onder Cass. 29 oktober 2009; samen met J. TOURY), T.Not. 2011,431.

 • "Vernieuwde watertoets. Vergoedingsregeling bij bouw- en verkavelingsverbod"
  (samen met J. TOURY), NjW 2012, 82-92.

 • "Onteigening en staatssteun, De wederverkoop van onteigende goederen"
  DENYS, M., Hoeilaart 2012, 20.

 • J. Toury en M. Denys, “Vergoeding van erfdienstbaarheden ten algemeen nut. De leer van de quasi-onteigening ten volle erkend” (noot onder GwH 19 april 2012), T. Not. 2012, 465-477.

 • "De invloed van het Marxisme op de Belgische Wetgeving inzake stedenbouw"
  (Liber Amicorum Hugo Sebreghts), 2014.

 •  J.Toury en M. Denys, “Habilitatie en onteigening” in R. Palmans en J. Toury (eds), Onteigeningen in Vlaanderen na de zesde staatshervorming, Antwerpen, Intersentia, 2015, 41-65.

 • "Bedenkingen bij het voorontwerp Vlaams decreet op de onteigeningen"
  TOO 2016.

 • "Rechtspraak met betrekking tot gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en kadastraal inkomen"
  (in samenwerking met Mr John Toury) CROW 2016, 271.

 • Le décret flamand sur les expropriations" Rev. Not. Belge, 2017, pg. 658-667.

 • Het nieuw Vlaams onteigeningsdecreet”, 2018, Wolters Kluwer, 304 blz.