VERDEDIGING VAN DE PARTICULIEREN

TEGEN DE OVERHEID

 • Onteigeningen
 • Andere inbreuken op het eigendomsrecht door de overheid
 • Bescherming tegen milieuhinder
 • Specifieke bescherming bij geluidshinder
 • Betwistingen in verband met windturbines
 • Betwistingen inzake stedenbouw
 • Betwistingen inzake verkavelingen en wegenaanleg
 • Rechtsbescherming op het stuk van internationale investeringen
 • Landpacht en landbouwonteigeningen
 • Bodemverontreiniging
 • Akkerbouwverontreiniging door pesticiden
 • Complexe omgevingsvergunningen