Martin Denys Advocaten

Bibliografie

Contacteer ons

De begrippen gemeentelijk en provinciaal belang,
RW 1961-62, 1321-1338.

De geldigheid van de huwelijksclausule bij de aanwerving van het personeel der gemeenten en gemeentelijke instellingen,
De Gem. 1964, 511-519.

Commentaar op de gemeentekieswet met aantekeningen uit de rechtspraak van de Raad van State (samen met J. PUTZEYS), Heule, UGA, 1964,127p.

Memorandum over de bescherming van het telefoongeheim naar Belgisch recht,
RW 1966-67, 1785-1787.

Beschouwingen bij de wetsvoorstellen tot instelling van een Ombudsman in België,
RW  1967-68, 1475-1480.

De overheidsaansprakelijkheid bij verplichte vaccinatie: Een rechtsvergelijkende studie, Centre interuniversitaire de droit public.
Travaux et études, 8, 1968.

De begrippen gemeentelijk, provinciaal en algemeen belang.
UGA, 1969, 133p.

Vijftig jaren later. De evolutie van de overheidsaansprakelijkheid in België en in het communautair recht,
RW 1970-71, 825-834.

Product Liability in Belgium
Product Liability in Europe, Londen, Kluwer-Harrap, 1975, 29-37.

Branches and Subsidiaries. Belgian contribution
Branches and Subsidiaries in the European Common Market, Londen, Kluwer-Harrap, 1976, 65-93.

Gewestplannen en andere plannen van aanleg
Sint-Agatha-Rode, Uitgeverij Cantal, 1977, 189p.

Algemene modellenverzameling voor de praktijk van de gerechtsdeurwaarder
(E. KRINGS, G. BAERT, A. BRACKEVA, A. DE BOUGNE, M. DENYS 5eds.) onder redactie van R. SOETAERT), E. Strory-Scientia, 1980- (losbl).

• “Het verval van de bouwvergunning
(i.s.m. D. LINDEMANS), T. Aann. 1980, 247.

De la quasi-expropriation ou de l’indemnisation des interdictions de bâtir,
JT 1983, 405.

• “Planschadevergoeding. Tien jaar rechtspraak – september 1975 – juni 1985,
T. Aann. 1985,201.

Rechtsbescherming bij lokale belastingen
Lokale belastingen in de praktijk (J. GHYSELS, ed.), Brugge, die Keure, 1990, 69-76.

Welke zijn mijn rechten bij de onteigening voor de T.G.V.
Brussel, Otto Mayer-stichting, 1990, 118p.

De milieuvergunning in het Vlaams Gewest: commentaar bij het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het uitvoeringsbesluit van 6 februari 1991 (Vlarem)
(i.s.m. P. FLAMEY, B. SCHÖFER) Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, 253p.

Stedebouw: een panoramische voorstelling van de stedebouwreglementering (Panoramacodex)
(i.s.m. P. FLAMEY en J. GHYSELS) Brugge, Vanden Broele, 1992, 326p.

Quels seront mes droits lors de l’expropriation pour le T.G.V.
Zingem, VITA, 1992, 144p.

Problèmes posés par l’arrivée du T.G.V. à Bruxelles in l’Urbanisme à Bruxelles, Rapports présentés à la journée d’études organisée le 4 décembre 1992 par la Conférence du Jeune barreau de Bruxelles, Conf. Jeune Barreau
Brussel, 2002, 181.

Stopzetting van onwettig uitbestede openbare werken
(samen met P. FLAMEY) Oostkamp, Grafikon, 1993, 96p.

• Jaarboek voor ruimtelijke ordening en administratief-economisch recht
(samen met P. FLAMEY, B. SCHÖFER en E. EMPEREUR) 1993, twee delen.

Jaarboek voor ruimtelijke ordening en administratief-economisch recht
(samen met B. SCHÖFER, T. DE WAELRE, P. JONGBLOET, J. DE LANOY, V. D’UDEKEM, T. DEWANDRE, J. DE CLERCQ en K. DEWEVER) 1994, twee delen.

Handbuch des Belgischen Zivil-, Verwaltungs- und Verfassungsprozesrechts
Gent, Mys & Breesch 1994, 209p.

• “De VLAREM-wetgeving, zoals gewikt en gewogen door de Raad van State” (samen met T. DE WAELE),
Rec. Arr. RvS 1994, 124.

• “Les mines, minières et carrières en Belgique vues sous l’angle du droit de propriété, M. Denys, J. de Lannoy en J. De Clercq
1995, 63 blz.

Onteigening en planschade. Beginselen, procedure, planschaderegeling
Antwerpen, Kluwer, 1995, 379p.

Toetsing van onteigeningsbesluiten. Raad van State en burgerlijke rechter
R.Cass. 1996, 169-173.

Recente problemen bij onteigening
Brugge, 1996.

• “Actuele problemen van het onteigeningsrecht in X, De onteigening ten algemene nutte, Referatenbundel Jura Falconis, 7 februari 1996 (JURA FALCONIS, ed.) Leuven; Jura Falconis Libri, 1997, 65-125.

Schade en schadeloosstelling in het auteursrecht (samen met B. DE VUYST)
AJT 1997-98, 212-213

• “Rechten en middelen van de onteigende” in X, Onteigeningen, Reeks “Vademecum –Expertise en architectuur”
Brugge, die Keure, 1997 
nr. 2, 49-75.

• “A la recherche d’un équilibre entre le droit de propriété et environnement dans l’Union Européenne” in Droits de propriété et environnement (M. FALQUE en M. MASSAT, eds.)
Dalloz, 1997, 94-99.

• “L’indemnisation des moins-values d’urbanisme : un parcours de combattant
(samen met J. DE LANNOY), JLMB, 1998, 1377-1382.

• “De onteigening van het gehuurde goed“,
Huur 1998-99, 157-175.

• “De dwangsom in de stedebouw” in X, De dwangsom (JURA FALCONIS, ed.)
Leuven, Jura Falconis Libri, 1999, 169-180.

Uw rechten bij onteigening
Gent, Mys & Breesch, 1999, 109p.

Le droit minier Belge
Douai, 1999.

• “Recente ontwikkelingen van verkavelingsvergunningen. Over verkavelingen en andere acute stedebouwkundige problemen
Recht in beweging Verslagboek 7de VRG-Alumnidag Leuven 10 maart 2000, Leuven, KU Leuven, 2000, 55-73.

• “Waarom is zo moeilijk te onteigenen voor fietspaden? Pleidooi voor een decreet op de aanleg van groenwegen voorbehouden aan niet-gemotoriseerd verkeer
AJT 2000-01, 269-279.

• “Onteigeningsvergoeding voor publiekrechtelijke zones non aedificandi
Onteigeningen 2000 (Koninklijke Beroepsvereniging van Limburgse Landmeters, ed.), Antwerpen, Intersentia, 2000, 203-236.

• “Onteigeningsvergoeding voor het overblijvende gedeelte wegens toekomstige hinder veroorzaakt op het onteigende gedeelte
Onteigeningen 2000 ((Koninklijke Beroepsvereniging van Limburgse Landmeters, ed.), Antwerpen, Intersentia, 2000, 237-251.

• “Wat moet een deskundigenverslag over onteigeningsvergoedingen bevatten
Onteigeningen 2000 ((Koninklijke Beroepsvereniging van Limburgse Landmeters, ed.), Antwerpen, Intersentia, 2000, 253-259.

• “Onteigening en planschade, deel II
Antwerpen 2001, p. 487.

• “Onteigening en planschade
Onteigeningsvergoedingen, Mechelen, Kluwer, 2002, 379p.

• “Uw rechten bij onteigening
Brugge, Vanden Broele, 2004, 89p.

• “Stedenbouwkundig conformiteitsattest in Waals Gewest (Art. 85, CWA-TUP). Van informatieplicht over declaratieplicht naar certificatieplicht
Nieuwsbrief Notariaat bij Not. Fisc. M. 2004, nr.6, 4-6.

• “Onteigening” in X, Het onroerend goed in de praktijk
Mechelen, Kluwer, losbl. 13 dln. Ook opgenomen in X, Koop en verkoop van onroerende goederen, Mechelen, Kluwer, 6dln.

• “Problemen en schadeposten bij gehele of gedeeltelijke herlokalisatie van ondernemingen door onteigening
Bedrijfsschade bij onteigeningen (I. COOREMAN, J. GHYSELS en R. PALMANS, eds.), reeks CROW, Antwerpen, Intersentia, 2011.

• “Expropriation et aides d’état: la revente des biens expropriés
Hoeilaart, M. DENYS, 2011, 128p.

• “De vergoeding van fiscale onteigeningsschade bij meerwaarde op onroerende goederen
(noot onder Cass. 29 oktober 2009; samen met J. TOURY), T.Not. 2011,431.

• “Vernieuwde watertoets. Vergoedingsregeling bij bouw- en verkavelingsverbod
(samen met J. TOURY), NjW 2012, 82-92.

• “Onteigening en staatssteun, De wederverkoop van onteigende goederen
DENYS, M., Hoeilaart 2012, 20.

• “De invloed van het Marxisme op de Belgische Wetgeving inzake stedenbouw
(Liber Amicorum Hugo Sebreghts), 2014.

• “Habilitatie en onteigening” in R.Palmans en J.Toury (eds), Onteigeningen in Vlaanderen na de zesde staatshervorming, Antwerpen, Intersentia, 2015, 41-65.

• “Bedenkingen bij het voorontwerp Vlaams decreet op de onteigeningen
TOO 2016.

• “Rechtspraak met betrekking tot gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en kadastraal inkomen
(in samenwerking met Mr John Toury) CROW 2016, 271.

• “Het nieuw Vlaams onteigeningsdecreet” artikelsgewijze commentaar met adviezen van de Raad van State en andere instellingen
(Wolters Kluwer) 2018.