Martin Denys Advocaten

Verdediging van particulieren tegen de overheid

Contacteer ons
1

Onteigeningen

2

Andere inbreuken op het eigendomsrecht door de overheid

3

Bescherming tegen milieuhinder

4

Specifieke bescherming bij geluidshinder

5

Rechtsbescherming op het stuk van internationale investeringen

6

Betwistingen in verband met windturbines

7

Betwistingen inzake verkavelingen en wegenaanleg

8

Bodemverontreiniging

9

Akkerbouwverontreiniging door pesticiden

10

Landpacht en landbouwonteigeningen

11

Betwistingen inzake stedenbouw

12

Complexe omgevingsvergunningen